Obchodní podmínky

Reklamační řád, Ceník

Obchodní podmínky, Reklamačního řád, Ceník

Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávkou dortu pečeného na zakázku mezi

 Danielou Houserovou

IČO: 05276322 se sídlem Škroupova 567, Kolín, tel.: +420 777943655, e-mail: danielahouserova@seznam.cz, jako prodávajícím (dále jen “prodávající“) a jinou osobou (dále jen “kupující“). Prodávající provozuje webovou stránku www.dhdortykolin.cz (dále jen “webová stránka“)

 

 

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup dortů vyrobených na zakázku prodávajícím, ať formou

osobní nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku do 48hod od obdržení. Objednávkou se rozumí internetová, písemná nebo ústní dohoda mezi kupujícím a prodávajícím na podobě zakázky a ceny za její zhotovení.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Výjimku tvoří zakázky, k nimž je objednaná doprava. V takovém případě kupující dává souhlas s poskytnutím osobních údajů smluvnímu přepravci, a to uskutečněním objednávky, popřípadě uhrazením zálohy.

Poskytované osobní údaje jsou jméno, příjmení a telefonní číslo, popřípadě i adresa doručení, je-li prodávajícímu poskytnuta.

Prodávající má právo v následujících případech odmítnout objednávku:

-V případě pozdního objednání

-Z důvodu naplnění výrobní kapacity

-Z důvodu nejasných kontaktních údajů nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího

-Z důvodu nepřipsání zálohy na účet prodávajícího.

-Z důvodu nedodržení datumu splatnosti zálohy

 

Práva a povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen uvést správné telefonické spojení. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

S cenou je kupující srozuměn při zadávání objednávky. Cenu tvoří dort samotný, ozdobený na objednané téma a déle figurky, obrázky, postavičky a ozdoby. Viz. CENÍK

Dorty NEJSOU prodávány na váhu.

Cena je kupujícímu vypočtena v objednávce a s její výší kupující souhlasí dokončením objednávky nebo zaplacením zálohy.

CENÍK

Dorty NEJSOU prodávány na váhu. Do ceny dortu se započítává počet porcí, pater a figurek, kdy…….

Narozeninové dorty

1 patro = 5-16 porcí …….. od 2500,- Kč

2 patra =    25 porcí ……..  od 3500,- Kč

3 patra =    35 porcí ……..  od 4500,- Kč

V uvedené ceně je dort zdobený na objednané téma a může být navýšena o objednané figurky:

3D dortová figurka + 300,- Kč

3D Figurka, zpravidla oslavenec, modelovaná podle fotografie formou karikatury + 500,- Kč

Doprava narozeninového dortu v závislosti na aktuálních cenách PHM od +700,- Kč

Doprava není automaticky součástí objednávky a nevzniká na ni nárok spolu s objednávkou.

Svatební dorty jsou ceněny individuálně, cena je 250,- Kč až 350,- Kč za jednu porci.

Doprava svatebních dortů se řeší individuálně podle najetých kilometrů a náročnosti přepravy.

Prodávající není plátcem DPH.

 

Objednací podmínky

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím Facebooku, emailu i telefonické objednávky jsou závazné a dokončením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, s ceníkem a že s nimi souhlasí.

Za dokončenou objednávku se považuje oboustranná dohoda o podobě, velikosti, chuti, ceně a termínu dodání dortu. Objednávka je závazná až v momentě připsání zálohy na účet prodávajícího, nebo jejím složením v hotovosti ve výrobně.

Objednané zboží si kupující přebírá osobně v místě provozovny.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Platba za objednané zboží probíhá v hotovosti, na místě, při převzetí objednaného produktu. Platí se buď celá částka, nebo její část po odečtení zaplacené zálohy.

 

Vyzvednutí výrobku

 

Objednáním kupující stvrzuje, že si objednaný produkt osobně vyzvedne v místě provozovny ve smluvený čas. Z pravidla v sobotu v 9-10 hodin a v neděli v 10 hodin. Není-li domluveno jinak. Nedodrží-li domluvené časové rozmezí a bez řádné omluvy se nedostaví do výrobny, má prodávající právo nabídnout zákazníkovi výdej zboží na jakémkoli jiném místě formou výdeje z chladícího auta.

Pokud kupující pověří vyzvednutím dortu třetí osobu, souhlasí kupující s tím, že veškerou odpovědnost za převzetí, přepravu i skladování dortu nese tato třetí osoba, a to až do předání dortu kupujícímu. Za škody způsobené během manipulace s dortem třetí osobou, nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu po telefonické dohodě či přímo v naší výrobně maximálně v den následující po dni vydání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek!

Na reklamaci poslanou formou sms zprávy, na Facebooku nebo emailem nebude brán zřetel.

Reklamační řád se vztahuje na výrobky zakoupené od prodávajícího a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě původního nákupu ve výrobně na adrese Kutnohorská 48, Kolín. 

Skutečnost, že byl kupující úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje kupující jednou z níže uvedených činností:

-podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu

-dokončenou nebo závaznou objednávkou zboží

-fyzickým převzetím zboží.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

 

Vyřizování oprávněných reklamací

 

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit komponent výrobku. Okamžitá výměna komponentů je podmíněna jeho fyzickým stavem ve výrobně nebo časovými možnostmi na výrobu komponentu nového. Komponentem se rozumí povrchové zdobení dortu. Výměna celého výrobku není možná vzhledem k charakteru výrobku vyráběného na zakázku.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vrátit kupujícímu kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 

Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to ve výrobně Kutnohorská 48, Kolín. Reklamace se zásadně nevyřizují u kupujícího, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.

Reklamaci, jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží – včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží (celkový vzhled produktu), musí kupující uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů výrobku musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující fyzickým převzetím objednaných výrobků.

 

Skladovací podmínky

 

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané prodávajícím, jsou skladovány při teplotě od +4 do max.+8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány.

V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se prodávající zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

Při správném skladování Vám prodávající garantuje 48 hodin záruku na kvalitu zboží.

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, neprodleně nás kontaktujte od 8:00 do 19:00 na telefonu 777943655.  Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Poučení o skladovacích podmínkách

 

Výrobky zakoupené u prodávajícího musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

 

Stornovací podmínky

 

Stornování objednávky kupující může učinit nejpozději 7 dní před datem, kdy měl být cukrářský výrobek předán kupujícímu. V kratším termínu musí kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží. V případě zrušení objednávky, přechází uhrazená záloha na příští objednávku. Uhrazené zálohy se nevrací, není-li domluveno jinak.

Stornování objednávky prodávajícím je možné kdykoli v čase mezi objednáním a předáním výrobku. A to z vážných zdravotních důvodu. V ten moment prodávající vrací zaplacenou zálohu obratem kupujícímu na účet, ze kterého byla záloha zaplacena.

Storno provádí kupující i prodávající vždy písemnou formou, použít může Facebook, Messenger, Whatsapp, SMS zprávu i email.

Posunutí termínu uskutečnění objednávky je možné, vždy jen po domluvě obou stran a nevzniká na ni kupujícímu nárok.

Nemožnost vyzvednutí výrobku z důvodu zásahu vyšší moci (přírodní katastrofa, odstavení dopravního prostředku, lockdown, uzavření okresů, atd…) není důvodem ke zrušení objednávky. V takovém případě bude kupujícímu nabídnuta náhradní možnost vyzvednutí dortu, a to dopravou na nejbližší možné místo vyzvednutí zakázky.

 

Záruka na zboží

 

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u výrobce.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu prodávajícího.

U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

-Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba. 

-Při svévolném upravení nebo pozměnění zboží.

-Při mechanickém nebo jiném poškození zboží.

-Při poškození zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).

-Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.

-Když zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

-Zboží bylo poškozeno živly.

Záruka ze strany prodávajícího zaniká v okamžiku, kdy si kupující dort tzv. vylepší o ozdoby nevhodné ke styku s potravinami, což zpravidla bývají zápichy, hračky, nevhodné svíčky, fontány, prskavky a podobné. S tímto dozdobením prodávající rezolutně nesouhlasí a za případnou kontaminaci dortu nenese žádnou zodpovědnost!

Prodávající výslovně zakazuje kupujícímu dozdobit dort živými květy z květinářství. Takový dort se stává nepoživatelným a prodávající nenese žádnou odpovědnost za zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s kontaktem květin s dortem, byť jen na dortu položených.

Věrnostní program

Prodávající poskytuje kupujícímu ke každému odebranému dortu Věrnostní program. Body z věrnostního programu sbírá kupující do aplikace KLEVR. Po nasbírání čtyř bodů aplikace vygeneruje kupujícímu QR kód na slevu 50% na příští nákup.

Při výměně mobilního telefonu a nepřevedení přihlášené aplikace KLEVR se získanými body, není prodávající povinen body načtené v minulosti načíst opakovaně.

Slevu lze uplatnit na narozeninové dorty. Sleva se nevztahuje na svatební dorty.

Slevy a body se neslučují, není tedy možné současně získat bod při využití aktuálně nabízené slevy.

Věrnostní program se váže ke jménu kupujícího, body jsou poskytovány za dorty do jeho úzké rodiny. Úzkou rodinou se rozumí kupující, partner/ka, jejich až 3 děti, jejich rodiče, prarodiče a sourozenci.

Věrnostní aplikace je nepřenosná a nelze ji sloučit s aplikací na jiné jméno.

Při zneužití má prodávající právo body kupujícímu odebrat. Duplikáty bodů prodávající nevydává !!!

 

Otvírací doba

 

Otvírací dobou se rozumí časové rozmezí, ve kterém jsou vyřizovány telefonické a písemné objednávky. Nejedná se o dobu přítomnosti prodávajícího ve výrobně a tento nebývá v uvedený čas ve výrobně k zastižení.

Osobní objednávky a vyzvednutí dortu na adrese Kutnohorská 48, Kolín probíhají vždy ve smluvený čas. Tento čas může být i mimo otvírací dobu, je-li to ze strany prodávajícího reálné.

 

Lekce, Školení a Vzdělávací programy (dále jen “kurz“)

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě přihlášení do kurzu odesláním formuláře na www.dhdortykolin.cz Kupující tímto souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Po odeslání formuláře obdrží kupující od prodávajícího informaci zda byl do kurzu zařazen. Následující den je splatná záloha ve výši 2000,- Kč. Záloha je NEVRATNÁ. Kupující obdrží podklady k platbě a informace ke kurzu. V případě, že nedojde k uhrazení zálohy nebo domluvě na jiné splatnosti mezi prodávajícím a kupujícím, bude přihláška zrušena a kupující nebude do kurzu přijat.

Doplatek kurzovného proběhne na místě v den kurzu, těsně před jeho zahájením. Pozdější splatnost není možná. Doplatek se provádí v hotovosti, případně může prodávající souhlasit s okamžitou platbou na účet prodávajícího, podporuje-li ji banka obou stran. Doplatek je podmínkou účasti na kurzu.

Prodávající se zavazuje:                                                                                                                                           – dodržet termín a čas konání kurzu                                                                                                                      – poskytnout kupujícímu pomůcky a materiál potřebné na daný kurz                                                                              – zajistit bezpečnost práce během kurzu                                                                                                               – poskytnout základní občerstvení

Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího nebo lektora, dodržovat pravidla bezpečnosti práce a chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku či zdraví prodávajícího nebo třetích osob. V opačném případě má prodávající právo kupujícího z kurzu vyloučit bez nároku na vrácení peněz. Stejně tak má prodávající právo vyloučit z kurzu účastníka vykazujícího známky opilosti nebo po požití jiných omamných látek. Prodávající má dále právo odepřít účast na kurzu osobě, která vykazuje znaky akutního či infekčního onemocnění a to bez nároku na vrácení peněz.                                                                                  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím a zrušit bez náhrady účast dotyčného na kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.                                 

Prodávající si vyhrazuje právo přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu a jiné nepředvídatelné události, které nejsou v jeho moci ovlivnitelné. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení kurzovného a je mu nabídnut náhradní termín konání kurzu.

V případě, že se kupující na kurz nedostaví, uhrazená záloha se nevrací, ani nepřechází na jiný objednaný kurz.

Storno poplatky                                                                                                                                                                              Pokud se kupující nemůže kurzu zúčastnit, má možnost za sebe poslat náhradníka, tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu neprodleně, nejpozději v den konání kurzu. Kupující tímto souhlasí s převedením uhrazené zálohy na náhradníka. Náhradník bude do kurzu zapsán po řádném vyplnění a odeslání přihlášky a přebírá na sebe povinnost uhrazení doplatku nebo případných stornopoplatků. Fyzické převedení zálohy má kupující vyřešené s náhradníkem před konáním kurzu bez účasti prodávajícího. Žádná část uhrazené zálohy se kupujícímu nevrací.

Zruší-li kupující svoji účast na kurzu 31 a více dní před jeho konáním,  prodávající stornopoplatek neúčtuje a záloha přechází na příští kurz. Zruší-li kupující svoji účast na kurzu 8-30 dní před jeho konáním, prodávající účtuje stornopoplatek ve výši 50%  uhrazené zálohy a zbývající část zálohy přechází na příští kurz. Zruší-li kupující účast na kurzu 7 a méně dní, prodávající účtuje stornopoplatek ve výši 100% uhrazené zálohy.

Zrušení účasti na kurzu kupující oznámí prodávajícímu formou sms na čísle 777943655, na WhatsAppu nebo Facebooku. Rozhodující je den odeslání zprávy.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany prodávajícího, ať už z důvodu nemoci nebo jiného vážného důvodu, má kupující právo na vrácení zálohy v plné výši. Zálohu vrací prodávající do 7.dnů od zrušení kurzu.

Obsah všech kurzů slouží pro vzdělávací a informační účely. Všechny informace jsou pouze jako návody a doporučení a prodávající nenese žádnou odpovědnost za úspěch kupujícího, absolventa kurzu, ani za jeho neúspěch při aplikaci v praxi, neboť závisí na řadě faktorů, jako třeba dovednostech, zručnosti, možnostech, snaze, píli, situaci na trhu, schopnostech obchodovat a snaze prosadit se na trhu každého jednotlivého kupujícího.

Kurzovné, tedy cena je vždy uvedena u vypsaného kurzu a může se během roku měnit podle atraktivity termínu.

Všechny kurzy, ať už vedené prodávajícím nebo jiným externím lektorem podléhají ochraně autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Pořizování obrazového i audiovizuálního záznamu je povoleno pouze pro soukromé účely a slouží jako připomenutí obsahu kurzu. Prodávající zakazuje nahrávky poskytnout třetím osobám nebo jakkoli zveřejňovat. Nahrávky budou zachycovat detailní práci a postupy lektora. Zakázáno je pořizovat obrazové i audiovizuální nahrávky prostoru, ve kterém se kurz koná.

Prodávající si vyhrazuje právo pro účely propagace svých služeb pořizovat obrazové a audiovizuální záznamy z kurzů na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků kurzů a prostor konání kurzu. Svou účastí dává kupující svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby na webové a facebookové stránce prodávajícího DH dorty Kolín. Nesouhlasí-li kupující se zveřejněním svojí podoby, sdělí toto prodávajícímu před zahájením kurzu.

Všechny výrobky (dort, zákusek, ozdoba, makronka, postavička, atd.) jsou na kurzu vyráběné za účelem vzdělávání se, NEJSOU TEDY JEDLÉ.

Kupující je povinen před vstupem do učebny prokázat se platným zdravotním průkazem, bez něj nebude do učebny vpuštěn bez nároku na vrácení zálohy.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží.

Osobní údaje potřebné k uskutečnění zakázky: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a emailová adresa.

 

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

K osobním údajům mají přístup tyto třetí strany

Radek Houser, Autodoprava, Škroupova 567, Kolín Sendražice. V případě sjednání dopravy dortu.                                      Magda Rawová, Účetní kancelář, Riegrova 497, Kolín

 

Kupující dává prodávajícímu souhlas se zveřejněním fotografií jeho výrobku za účelem reklamy na facebookových stránkách a webových stránkách www.dhdortykolín. Svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat. Prodávající se zavazuje nezveřejnit fotografii před předáním ani v den předání výrobku kupujícímu.

 

Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Veškeré cukrářské výrobky prodávající vyrábí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 informujeme zákazníky, že potravinářská barviva: žluť SY (E110), chinolinová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tartrazin (E102) a ponceau 4R (E124) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2023

Důležité odkazy:

Kontaktní adresa:

Daniela Houserová

DH dorty Kolín

Kutnohorská 48, Kolín

IČO 05276322