Obchodní podmínky

Reklamační řád, Ceník

Obchodní podmínky, Reklamační řád, Ceník

Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávkou dortu pečeného na zakázku mezi

 Danielou Houserovou

IČO: 05276322 se sídlem Škroupova 567, Kolín, tel.: +420 777943655, e-mail: danielahouserova@seznam.cz, jako prodávajícím (dále jen “prodávající“) a jinou osobou (dále jen “kupující“). Prodávající provozuje webovou stránku www.dhdortykolin.cz (dále jen “webová stránka“)

 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup dortů vyrobených na zakázku prodávajícím, ať formou 

osobní nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku do 48hod od obdržení. Objednávkou se rozumí internetová, písemná nebo ústní dohoda mezi kupujícím a prodávajícím na podobě zakázky a ceny za její zhotovení. 

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Výjimku tvoří zakázky, k nimž je objednaná doprava. V takovém případě kupující dává souhlas s poskytnutím osobních údajů smluvnímu přepravci, a to uskutečněním objednávky, popřípadě uhrazením zálohy. 

Poskytované osobní údaje jsou jméno, příjmení a telefonní číslo, popřípadě i adresa doručení, je-li prodávajícímu poskytnuta.

Prodávající má právo v následujících případech odmítnout objednávku:

-V případě pozdního objednání

-Z důvodu naplnění výrobní kapacity

-Z důvodu nejasných kontaktních údajů nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné telefonické spojení. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

S cenou je kupující srozuměn při zadávání objednávky. Cenu tvoří dort samotný, ozdobený na objednané téma a déle figurky, obrázky, postavičky a ozdoby. Viz. CENÍK

Dorty NEJSOU prodávány na váhu.

Cena je kupujícímu vypočtena v objednávce a s její výší kupující souhlasí dokončením objednávky nebo zaplacením zálohy.

CENÍK

Dorty NEJSOU prodávány na váhu. Do ceny dortu se započítává počet porcí, pater a figurek, kdy…….

Narozeninové dorty

1 patro = 5-16 porcí …….. od 2500,- Kč

2 patra =    25 porcí ……..  od 3500,- Kč

3 patra =    35 porcí ……..  od 4500,- Kč

V uvedené ceně je dort zdobený na objednané téma a může být navýšena o objednané figurky:

3D dortová figurka + 300,- Kč

Figurka, zpravidla oslavenec, modelovaná podle fotografie formou karikatury + 500,- Kč

Doprava narozeninového dortu v závislosti na aktuálních cenách PHM od +700,- Kč

Doprava není automaticky součástí objednávky a nevzniká na ni nárok spolu s objednávkou.

Svatební dorty jsou ceněny individuálně, cena je 250,- Kč až 350,- Kč za jednu porci.

Doprava svatebních dortů se řeší individuálně podle najetých kilometrů a náročnosti přepravy.

Objednací podmínky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím Facebooku, emailu i telefonické objednávky jsou závazné a dokončením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, s ceníkem a že s nimi souhlasí.

Za dokončenou objednávku se považuje oboustranná dohoda o podobě, velikosti, chuti, ceně a termínu dodání dortu. Objednávka je závazná až v momentě připsání zálohy na účet prodávajícího, nebo jejím složením v hotovosti ve výrobně, nebo odsouhlasením této dohody kupujícím.

Objednané zboží si kupující přebírá osobně v místě provozovny.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Platba za objednané zboží probíhá v hotovosti, na místě, při převzetí objednaného produktu. Platí se buď celá částka, nebo její část po odečtení zaplacené zálohy.

Vyzvednutí výrobku

Objednáním kupující stvrzuje, že si objednaný produkt osobně vyzvedne v místě provozovny ve smluvený čas. Nedodrží-li domluvené časové rozmezí a bez řádné omluvy se nedostaví do výrobny, má prodávající právo nabídnout zákazníkovi výdej zboží na jakémkoli jiném místě formou výdeje z chladícího auta.

Pokud kupující pověří vyzvednutím dortu třetí osobu, souhlasí kupující s tím, že veškerou odpovědnost za převzetí, přepravu i skladování dortu nese tato třetí osoba, a to až do předání dortu kupujícímu. Za škody způsobené během manipulace s dortem třetí osobou, nenese prodávající žádnou odpovědnost.

.Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu po telefonické dohodě či přímo v naší výrobně maximálně v den vydání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek!

Na reklamaci poslanou formou sms zprávy, na Facebooku nebo emailem nebude brán zřetel.

Reklamační řád se vztahuje na výrobky zakoupené od prodávajícího a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě původního nákupu ve výrobně na adrese Kutnohorská 48, Kolín.

Skutečnost, že byl kupující úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje kupující jednou z níže uvedených činností:

-podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu

-dokončenou nebo závaznou objednávkou zboží

-fyzickým převzetím zboží.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

Vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit komponent výrobku. Okamžitá výměna komponentů je podmíněna jeho fyzickým stavem ve výrobně nebo časovými možnostmi na výrobu komponentu nového. Komponentem se rozumí povrchové zdobení dortu. Výměna celého výrobku není možná vzhledem k charakteru výrobku vyráběného na zakázku. 

Prodávající může vždy místo odstranění vady vrátit kupujícímu kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).

Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to ve výrobně Kutnohorská 48, Kolín. Reklamace se zásadně nevyřizují u kupujícího, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.

Reklamaci, jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží – včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží (celkový vzhled produktu), musí kupující uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů výrobku musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující fyzickým převzetím objednaných výrobků.

Skladovací podmínky

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané prodávajícím, jsou skladovány při teplotě od +4 do max.+8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány.

V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se prodávající zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

Při správném skladování Vám prodávající garantuje 48 hodin záruku na kvalitu zboží.

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, neprodleně nás kontaktujte od 8:00 do 19:00 na telefonu 777943655.  Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Poučení o skladovacích podmínkách

Výrobky zakoupené u prodávajícího musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději 7 dní před datem, kdy měl být cukrářský výrobek předán kupujícímu. V kratším termínu musí kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží. V případě zrušení objednávky, přechází uhrazená záloha na příští objednávku. Uhrazené zálohy se nevrací, není-li domluveno jinak.

Posunutí termínu uskutečnění objednávky je možné, vždy jen po domluvě obou stran a nevzniká na ni kupujícímu nárok.

Nemožnost vyzvednutí výrobku z důvodu zásahu vyšší moci (přírodní katastrofa, odstavení dopravního prostředku, lockdown, uzavření okresů, atd…) není důvodem ke zrušení objednávky. V takovém případě bude kupujícímu nabídnuta náhradní možnost vyzvednutí dortu, a to dopravou na nejbližší možné místo vyzvednutí zakázky.

Záruka na zboží

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u výrobce.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu prodávajícího.

U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

-Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.

-Při svévolném upravení nebo pozměnění zboží.

-Při mechanickém nebo jiném poškození zboží.

-Při poškození zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).

-Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.

-Když zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

-Zboží bylo poškozeno živly.

Věrnostní program

Prodávající poskytuje kupujícímu ke každému odebranému dortu Věrnostní program. Jedná se o věrnostní kartičku, která slouží ke sbírání razítek, kdy 1 dort = 1 razítko. Po nasbírání pěti razítek poskytuje prodávajícímu na aktuální objednávku jednoho dortu slevu 50%

Slevu lze uplatnit na narozeninové dorty. Sleva se nevztahuje na svatební dorty.

Slevy a razítka se neslučují, není tedy možné současně získat razítko při využití aktuálně nabízené slevy. 

Slevová kartička se váže ke jménu kupujícího, razítka jsou poskytována za dorty do jeho úzké rodiny. Úzkou rodinou se rozumí kupující, partner/ka, jejich až 3 děti, jejich rodiče, prarodiče a sourozenci.

Slevová kartička je nepřenosná.

Při zneužití má prodávající právo kartičku kupujícímu odebrat. Duplikáty kartiček prodávající nevystavuje !!!

Otvírací doba

Otvírací dobou se rozumí časové rozmezí, ve kterém jsou vyřizovány telefonické a písemné objednávky. Nejedná se o dobu přítomnosti prodávajícího ve výrobně a tento nebývá v uvedený čas ve výrobně k zastižení.

Osobní objednávky a vyzvednutí dortu na adrese Kutnohorská 48, Kolín probíhají vždy ve smluvený čas. Tento čas může být i mimo otvírací dobu, je-li to ze strany prodávajícího reálné.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. 

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží.

Osobní údaje potřebné k uskutečnění zakázky: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a emailová adresa.

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

K osobním údajům mají přístup tyto třetí strany

Radek Houser, Autodoprava, Škroupova 567, Kolín Sendražice. V případě sjednání dopravy dortu. Magda Rawová, Účetní kancelář, Riegrova 497, Kolín

Kupující dává prodávajícímu souhlas se zveřejněním fotografií jeho výrobku za účelem reklamy na facebookových stránkách a webových stránkách www.dhdortykolín. Svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat. Prodávající se zavazuje nezveřejnit fotografii před předáním ani v den předání výrobku kupujícímu.

Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Veškeré cukrářské výrobky prodávající vyrábí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 informujeme zákazníky, že potravinářská barviva: žluť SY (E110), chinolinová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tartrazin (E102) a ponceau 4R (E124) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Důležité odkazy:

Kontaktní adresa:

Daniela Houserová

DH dorty Kolín

Kutnohorská 48, Kolín

IČO 05276322